Thursday, April 25, 2019 00:00 WIB   Biro Administrasi Akademik

Wednesday, April 24, 2019 00:00 WIB   Laboratorium Elektro

Tuesday, April 23, 2019 00:00 WIB   Fakultas Psikologi

Tuesday, April 23, 2019 00:00 WIB   Teknik Industri/TMI

Tuesday, April 23, 2019 00:00 WIB   Teknik Industri/TMI

Tuesday, April 23, 2019 00:00 WIB   Teknik Industri/TMI

Sunday, April 21, 2019 00:00 WIB   Lab Hukum

Saturday, April 20, 2019 00:00 WIB   Biro Administrasi Akademik

Thursday, April 18, 2019 00:00 WIB   Prodi Pendidikan Agama Islam

Monday, April 15, 2019 00:00 WIB   Prodi Pendidikan Agama Islam