Sites Organization of Students

 
List of Student Organization Websites

 
No.
 
Organization
 
Website
 
 
No.
 
Organization
 
Website
1
BEM Universitas
 
 
47
HMJ Akuntansi
 
2
Senat Mahasiswa UMM
 
 
48
HMJ PPKN
 
3
BEM FK UMM
 
 
49
HMJ D3-Keperawatan
 
4
BEM FIKES
 
 
50
HMJ Farmasi
 
5
BEM FAI
 
 
51
HMJ HI
 
6
BEM FISIP
 
 
52
HMJ IESP
 
7
BEM FKIP
 
 
53
HMJ S1-Keperawatan
 
8
BEM FH
 
 
54
HMJ Kesos
 
9
BEM FT
 
 
55
HMJ Komunikasi
 
10
BEM FE
 
 
56
HMJ IP
 
11
BEM FPP
 
 
57
HMJ Psikologi
 
12
BEM PSIKOLOGI
 
 
58
HMJ Kehutanan
 
13
Senator FK
 
 
59
HMJ Manajemen
 
14
Senator FIKES
 
 
60
HMJ English
 
15
Senator FAI
 
 
61
HMJ Biologi
 
16
Senator FISIP
 
 
62
HMJ Math
 
17
Senator FKIP
 
 
63
HMJ Perikanan
 
18
Senator FH
 
 
64
HMJ Sosiologi
 
19
Senator FT
 
 
65
HMJ Syariah
 
20
Senator FE
 
 
66
HMJ Tarbiyah
 
21
Senator FPP
 
 
67
HMJ Elektro
 
22
Senator Psikologi
 
 
68
HMJ Industri
 
23
UKM Bola Volley
 
 
69
HMJ Informatika
 
24
UKM Sepak Bola
 
 
70
HMJ Mesin
 
25
UKM Tapak Suci
 
 
71
HMJ Sipil
 
26
UKM SH-Teratai
 
 
72
HMJ THP
 
27
UKM Taekwondo
 
 
73
HMJ PGSD
 
28
UKM Inkado
 
 
74
HMJ Sastra Indonesia
 
29
UKM Catur
 
 
75
UMM FM
 
30
UKM Focus
 
 
76
HMJ D3-Bank
 
31
UKM Basket
 
 
77
HMJ Peternakan
 
32
UKM Badminton
 
 
78
HMJ Agribisnis
 
33
UKM Tenis Meja
 
 
79
HMJ Agronomi
 
34
UKM Band
 
 
 
 
 
35
UKM Teater
 
 
 
 
 
36
UKM Kine Club
 
 
 
 
 
37
UKM Lentera
 
 
 
 
 
38
UKM FDI
 
 
 
 
 
39
UKM Dimpa
 
 
 
 
 
40
UKM KSR
 
 
 
 
 
41
UKM Pramuka
 
 
 
 
 
42
UKM Menwa
 
 
 
 
 
43
UKM JF
 
 
 
 
 
44
UKM Kopma
 
 
 
 
 
45
UKM PSM
 
 
 
 
 
46
UKM ILF
 
 
 
 
 
Shared:
×
Muhammadiyah